Privacybeleid

Inhoudsopgave:

Verantwoordelijke
Toepasselijkheid
Persoonsgegevens
Verwerking en verkrijging van persoonsgegevens
De gegevens die we verwerken en de bewaartermijn.
Partijen met wie gegevens worden gedeeld.
Opslag van gegevens
Gegevensbeveiliging
Rechten met betrekking tot gegevens

Verantwoordelijke

Unibike.nl BV, gevestigd aan de Professor de Moorplein 283, 5037DP, Tilburg, is de verantwoordelijke voor de verwerking van gegevens zoals beschreven in dit privacybeleid.

Toepasselijkheid

Dit privacybeleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die Unibike.nl BV verwerkt van iedereen die weleens contact heeft of heeft gehad met Unibike.nl BV

Persoonsgegevens

Persoonsgegevens zijn alle gegevens die tot iemand als individu herleidbaar zijn, waaronder bijvoorbeeld naam, telefoonnummer, adres, e-mailadres en andere gegevens die uniek zijn voor iemand.

Verwerking en verkrijging van persoonsgegevens

Unibike.nl BV verwerkt persoonsgegevens van iedereen die direct of indirect contact heeft of heeft gehad met Unibike.nl BV

De persoonsgegevens worden rechtstreeks van betrokkene ontvangen of van andere partijen, waaraan toestemming gegeven is om deze gegevens aan ons te verstrekken.

De gegevens die we verwerken en de bewaartermijn

Gegevens voor het verwerken van bestellingen

Ingeval er producten bij ons worden besteld hebben we bepaalde gegevens van u nodig om deze bestelling te kunnen bezorgen en informatie betreffende de bestelling te kunnen geven. Ook voor eventuele retouren, garantie en serviceverlening hebben wij gegevens nodig.

Hiervoor verzamelen wij naam, e-mailadres, bezorgadres(sen), betaalgegevens en telefoonnummer.

De gegevens zijn nodig om de overeenkomst uit te voeren die met ons of met een van onze zakelijke klanten is gesloten. Op grond van de wet moeten wij gegevens gerelateerd aan de bestelling 7 jaar bewaren.

Accountgegevens

Voor een persoonlijk account bewaren we de volgende gegevens: naam, (bezorg- en woon-/ vestigings-) adres(sen), telefoonnummer, e-mailadres, geboortedatum (als je die hebt opgegeven) en betaalgegevens.

In je account bewaren we ook je bestelgeschiedenis inclusief gekozen afleveropties.

Daarnaast slaan wij in je account de door jou opgegeven interesses op en je e-mail- en personalisatievoorkeuren.

De betreffende gegevens bewaren we 7 jaar of op verzoek, hetgeen op ieder gewenst moment kan.

Gegevens over jouw contact met onze serviceafdeling

Gegevens betreffende onze serviceverlening worden verstrekt via telefoon, e-mail of chat. Deze gegevens worden bewaard. Tevens worden de gegevens over het contact bewaard.

De gegevens betreffende garantie- en serviceverlening worden bewaard gedurende de garantietermijn van onze producten.

Partijen met wie gegevens worden gedeeld

Distributie- en logistieke partners

Om de bestellingen te kunnen afwerken werken wij samen met distributiepartners. Deze partijen ontvangen het ordernummer, klantnummer, naam en bezorgadres om te zorgen dat ze de bestelling op de juiste wijze kunnen verwerken en af te leveren.

Andere externe dienstverleners

Wij schakelen andere externe dienstverleners in om te helpen met verschillende zaken. Hierbij zijn soms persoonsgegevens nodig. Wij delen alleen de gegevens die noodzakelijk zijn voor de opdracht die de externe dienstverlener voor ons uitvoert. Gegevens worden niet verkocht aan deze of andere partijen.

Het type werkzaamheden dat onze externe dienstverleners voor ons uitvoeren zijn:

het ondersteunen bij het leveren van onze digitale diensten zoals de hosting, onderhoud en ondersteuning van onze websites en applicaties;
het ondersteunen bij onze serviceverlening;
het ondersteunen bij onze advertentie- en marketingcampagnes;
het ondersteunen bij het doen van klantonderzoek en het verkrijgen van ratings- en reviews;
het leveren van financiële diensten, zoals betaaldiensten, incassobureaus en kredietinformatiebureaus.

De overheid

Soms moeten wij persoonsgegevens doorgeven aan de overheid. Dit kan zich allereerst voordoen als bepaalde overheidsinstellingen deze gegevens nodig hebben voor de uitvoering van hun taken, zoals de Belastingdienst. Ook kan de politie of justitie bepaalde gegevens nodig hebben in het geval van fraude of misbruik. Tot slot kunnen bepaalde toezichthouders toegang tot persoonsgegevens krijgen in het kader van een onderzoek.

Opslag van gegevens

Wij slaan gegevens op binnen de Europese Economische Ruimte (“EER”). Het kan echter voorkomen dat bepaalde gegevens die we verzamelen, worden doorgegeven aan of opgeslagen op een bestemming buiten de EER, bijvoorbeeld omdat een van onze externe dienstverleners daar gevestigd is. Wanneer hiervan sprake is, zorgen wij dat dit gebeurt op een veilige en rechtmatige manier.

Gegevensbeveiliging

Zowel op organisatorisch als technisch gebied zijn maatregelen genomen om de persoonsgegevens te beveiligen. De systeembeveiliging is ondergebracht bij een daarin gespecialiseerde externe partij. Door toegangscontrole zorgen wij ervoor dat persoonsgegevens alleen toegankelijk zijn voor medewerkers waarvoor het noodzakelijk is dat zij daarmee werken. Verder wordt van partijen waaraan wij persoonsgegevens verstrekken geeist dat ze op dezelfde zorgvuldige wijze omgaan met deze gegevens als wij dat zelf doen.

Rechten met betrekking tot gegevens

Recht op informatie

Betrokkene heeft het recht op een begrijpelijke en transparante uitleg over hoe wij met persoonsgegevens omgaan en welke rechten zij in dat verband kunnen uitoefenen. In dit privacybeleid hebben wij daarom uitgebreid uitgelegd welke gegevens wij verzamelen en hoe wij met deze gegevens omgaan.

Recht op inzage

Betrokkene heeft het recht om te allen tijde inzage van ons te vragen in de gegevens die wij over hem/haar beschikbaar hebben.

Recht op correctie

Indien persoonsgegevens onjuist, onvolledig en/of verouderd zijn heeft betrokkene het recht om de persoonsgegevens te laten corrigeren.

Recht om bezwaar te maken

Betrokkene heeft het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van zijn/haar gegevens als hij/zij het niet eens is met de manier waarop we zijn/haar persoonsgegevens verwerken.

Recht op dataportabiliteit

Betrokkene heeft het recht om gegevens die hij/zij aan ons heeft gegeven in het kader van de overeenkomst(en) die met ons zijn gesloten te ontvangen in een machine-leesbaar formaat, zodat hij/zij deze gegevens kan bewaren in een database van hem/haar of van een andere partij. Dit betreffen naam-, adres- en woonplaatsgegevens en bestelgeschiedenis.

Recht op beperking

Betrokkene heeft het recht om beperking van de verwerking van zijn/haar gegevens te verzoeken. Dit betekent dat wij deze gegevens mogen bewaren maar niet gebruiken. Dit recht ontstaat in een aantal gevallen. Als betrokkene van mening is dat hier sprake van is, dan kan contact worden opgenomen met ons.

Recht om vergeten te worden/verzoek om account te verwijderen

Betrokkene heeft het recht om ons te verzoeken om alle gegevens die wij van hem/haar hebben te verwijderen. Wanneer een betrokkene een verzoek indient om persoonsgegevens te verwijderen, zullen wij gegevens verwijderen die tot hem/haar herleidbaar zijn behalve de gegevens die wij op basis van de wet moeten of mogen bewaren.

Recht om een klacht in te dienen

Betrokkene heeft het recht om een klacht in te dienen over de wijze waarop wij met zijn/haar gegevens omgaan. Een klacht lossen we het liefst op met de betrokkene. Hiervoor kan contact met ons opgenomen worden. Ook bestaat het recht zich met de klacht te wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contactgegevens: Unibike.nl BV

Professor de Moorplein 283
5037DP Tilburg

Telefoon: +31 (0)13 591 26 91
E-mailadres: info@unibike.nl

KvK: 74063820
BTW: NL8597608191301