Algemene Voorwaarden

Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

Unibike: De fiets inclusief alle daarbij behorende accessoires, zoals omschreven op de website, die door de Member van Unibike wordt gehuurd en waarop de Overeenkomst betrekking heeft;

Unibike: De gebruiker van deze algemene voorwaarden: Unibike.nl BV gevestigd en kantoorhoudende te (5037DP) Tilburg aan de Professor de Moorplein 283 en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder KvK-nummer 74063820;

Huurperiode: De in de Overeenkomst vermelde periode, gedurende welke de Member van Unibike een Unibike huurt;

Huurprijs: Het bedrag dat de Member maandelijks aan Unibike verschuldigd is ten behoeve van de huur van de Unibike;

Member: Natuurlijke personen, rechtspersonen, samenwerkingsverbanden zonder rechtspersoonlijkheid, alsmede dienst vertegenwoordigers en gemachtigden, die met Unibike een overeenkomst hebben gesloten of wensen af te sluiten of die anderszins van de diensten van Unibike gebruik maken;

Ontvangstbewijs Het formulier waarop de Member bevestigt de Unibike van Unibike in ontvangst te hebben genomen;

Overeenkomst: De huurovereenkomst tussen Unibike en de Member;

Inleverbewijs: Het formulier waarop de Unibike bevestigt de Unibike van de Member in ontvangst te hebben genomen;

Verzekering: De door member af te sluiten verzekering voor de Unibike.

Algemeen

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten tussen Unibike en de Member, Huurder, Kopers welke betrekking hebben op het huren en/of kopen van de Unibike of andere goederen.

2.2 Door het bezoeken van de website alsmede door aanmelding gaat de Member/Persoon akkoord met de algemene voorwaarden. Bij aanmelding dienen deze voorwaarden expliciet te worden geaccepteerd door het aanvinken van de daarvoor bestemde checkbox.

2.3 Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk of elektronisch zijn overeengekomen.

2.4 Indien een of meerdere van de bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. De nietige of vernietigde bepalingen zullen door Unibike vervangen worden, waarbij voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling(en) in acht wordt genomen.

2.5 Indien Unibike niet steeds strikte naleving van deze algemene voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn of dat Unibike in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze algemene voorwaarden te verlangen.

2.6 In geval van strijdigheid tussen de Nederlandse tekst van deze algemene voorwaarden en vertalingen daarvan, prevaleert steeds de Nederlandse tekst.

Totstandkoming van de Overeenkomst en ingang van de Huurperiode of bij de koop

3.1 De Overeenkomst komt eerst tot stand nadat Unibike de aanvraag voor een Unibike heeft bevestigd en/of akkoord is gegaan, dan wel een aanvang heeft genomen met de uitvoering van de Overeenkomst.

3.2 De Member/Koper zijnde een consument heeft recht op 14 dagen bedenktijd. Dit betekent dat de Member zijnde een consument het recht heeft om de Overeenkomst gedurende een bedenktijd van 14 dagen zonder opgave van redenen te ontbinden. De bedenktijd gaat in op de dag nadat de consument de Unibike heeft ontvangen. Eventuele terugbetaling en/of resistutie is niet mogelijk.

3.4 De Huurperiode gaat in op de dag dat de Unibike aan de Member ter beschikking wordt gesteld en de Member het Ontvangstbewijs heeft ondertekend.

3.5 De looptijd van de Huurperiode is in de Overeenkomst opgenomen.

3.6 Na het verstrijken van de afgesloten Huurperiode, worden de overeenkomst en de Huurperiode automatisch voor onbepaalde tijd verlengd, tenzij de overeenkomst overeenkomstig artikel 12 van deze algemene voorwaarden is opgezegd.

Levering

4.1 De Unibike wordt door Unibike geleverd door terbeschikkingstelling van de Unibike op het door Member aangegeven ophaal punt. Indien Unibike dit noodzakelijk acht, kan Unibike gedurende de looptijd van de Overeenkomst de Member een andere Unibike toewijzen. De Member wordt schriftelijk of via de e-mail in kennis gesteld van een nieuwe Unibike.

4.2 Bij het in ontvangst nemen van de Unibike ondertekenen de Member en een medewerker van Unibike het Ontvangstbewijs. De Member verklaart hiermee de Unibike in goede orde van Unibike in ontvangst te hebben genomen.

4.3 De door Unibike opgegeven leveringstermijn is niet als een fatale termijn te beschouwen.

4.4 In het geval dat een met de Member overeengekomen leveringstermijn wordt overschreden ten gevolge van een gebeurtenis, die in feite buiten de macht van Unibike ligt en niet aan haar doen en/of laten kan worden toegeschreven, zoals onder andere omschreven in artikel 17 van deze algemene voorwaarden, wordt deze termijn automatisch verlengd met de periode dat zij ten gevolge van een dergelijke gebeurtenis werd overschreden.

4.5 Overschrijding van een leveringstermijn geeft de Member niet het recht de Overeenkomst te ontbinden of op schadevergoeding of enige andere vorm van compensatie.

Betaling van de Huurprijs

5.1 De Member is de Huurprijs verschuldigd vanaf de dag dat de Huurperiode ingaat of in is gegaan.

5.2 De betaling van de Huurprijs dient maandelijks bij vooruitbetaling te worden voldaan en vindt plaats door middel van een automatische incasso, waarbij Unibike bij het sluiten van de Overeenkomst door de Member wordt gemachtigd de Huurprijs en andere verschuldigde kosten automatisch te mogen incasseren van het door de Member opgegeven rekeningnummer.

5.3 De Member blijft te allen tijde verantwoordelijk voor de aan Unibike verschuldigde betalingen.

5.4 Indien de Member de Unibike, om wat voor reden dan ook, niet gebruikt of niet kan gebruiken, heeft dat op geen enkele wijze invloed op de betalingsverplichting(en) van de Member.

5.5 Bij niet tijdige of uitblijvende betaling stuurt Unibike de Member een aanmaning.

5.6 Indien de betaling niet voor het verstrijken van de vervaldatum op de aanmaning wordt voldaan, dan is de Member, vanaf het verstrijken van de vervaldatum, de wettelijke rente verschuldigd en heeft Unibike het recht de vordering uit handen te geven. Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten die Unibike moet maken om de vordering te incasseren komen voor rekening van de Member. De buitengerechtelijke incassokosten worden vastgesteld overeenkomstig de Staffel Buitengerechtelijke Incassokosten (BIK).

5.7 Iedere betaling door de Member strekt allereerst tot voldoening van de verschuldigde rente(n) en vervolgens tot voldoening van de op de invordering vallende kosten. Pas na voldoening van deze bedragen strekt enige betaling door de Member tot voldoening de verschuldigde Huurprijs.

Wijziging van de Huurprijs

6.1 Unibike heeft het recht om de Huurprijs te wijzigen, indien er in de periode tussen het tot stand komen van de Overeenkomst en het door de Member in ontvangst nemen van de Unibike wijzigingen hebben voorgedaan in de opbouw van de Huurprijs.

6.2 Indien de Huurprijs, in de periode tussen het tot stand komen van de Overeenkomst en het door de Member in ontvangst nemen van de Unibike, door Unibike wordt verhoogd, dan kan de Member de Overeenkomst kosteloos schriftelijk ontbinden binnen 5 dagen nadat Unibike de Member over deze verhoging heeft geïnformeerd.

6.3 Unibike heeft het recht om de Huurprijs gedurende de Huurperiode te wijzigen op basis van:

a) Het prijsindexcijfer vastgesteld door het CBS;
b) Kostenverhogende effecten als gevolg van overheidsmaatregelen;
c) Kostenverhogende effecten als gevolg van gewijzigde wet- en regelgeving;
d) Gewijzigde specificaties van de Unibike, op verzoek van de Member, dan wel als gevolg van wettelijke bepalingen.

6.4 De Member wordt schriftelijk of via de e-mail van een huurprijswijziging in kennis gesteld en van de datum waarop de nieuwe Huurprijs in werking treedt.

Eigendom

7.1 Unibike blijft te allen tijde eigenaar van de Unibike.

Schade en/of diefstal

8.1 Indien voor de Unibike een afkoop eigen risico is afgesloten, verklaart de Member de voorwaarden die van toepassing zijn op de afkoop eigen risico, te hebben ontvangen en de inhoud hiervan te kennen en hiermee akkoord te gaan.

8.2 Ingeval van schade of een defect aan de Unibike is het de Member niet toegestaan de Unibike te gebruiken, indien dit kan leiden tot verergering van de schade of het defect of tot vermindering van de verkeersveiligheid.

8.3 Schade aan of verlies van persoonlijke eigendommen die zich op de Unibike bevinden, vallen niet onder de Verzekering, en/of afkoop eigen risico en worden niet vergoed door Unibike.

8.4 In geval van diefstal, vermissing en/of bij vernieling van de Unibike is Member verplicht om dit binnen 24 uur schriftelijk te melden aan Unibike via info@unibike.nl, de sleutel van de Unibike aan Unibike te overhandigen en aangifte te doen bij de politie. Member is in dat geval een eigen risico verschuldigd wat verschilt per type membership. Het van toepassing zijnde eigen risico per membership (inclusief BTW) is:

Hieronder ziet u de hoogte van het eigen risico bij diefstal en schade.

Met afkoop eigen risico: Zonder afkoop eigen risico:
UNIBIKE Small 24″: € 150,- UNIBIKE Small 24″: € 340,-
UNIBIKE Small 26″: € 150,- UNIBIKE Small 26″: € 340,-
UNIBIKE Basic 28″: € 150,- UNIBIKE Basic 27″: € 340,-
UNIBIKE Comfort 28″: € 250,- UNIBIKE Comfort 27″: € 450,-
UNIBIKE E-bike: € 500,- UNIBIKE E-bike: € 1500,-

Member ontvangt van Unibike een vervangende Unibike nadat de aangifte en betaling is afgerond.

Indien Member bij diefstal van de Unibike niet beschikt over een fietssleutel of geen politieaangifte wil doen gelden de tarieven zoals genoemd in artikel 14.6

8.5 Indien de Unibike door de gemeente is verwijderd, heeft Member minimaal drie dagen de tijd deze zelf op te halen bij het gemeentelijk depot. Eventuele verkrijgingskosten of andere kosten zijn voor rekening van Member. Nadat de Unibike minimaal drie dagen beschikbaar is geweest bij het depot, haalt Unibike de Unibike op en zal contact worden opgenomen met Member om de Unibike te leveren. Unibike heeft het recht kosten hiervoor in rekening te brengen bij Member zoals eventuele verkrijgingskosten, transport en eventuele schade en of vernielingen.

8.6 Om incidenten als vermissing, diefstal en schade te voorkomen dient de Unibike altijd dubbel op slot te staan met het bijgeleverde ring- en kettingslot. Waar mogelijk moet de Unibike met het kettingslot ergens aan vast worden gezet.

8.7 Wanneer er (onder)delen van de Unibike missen of worden gestolen, heeft Unibike het recht dit bij Member in rekening te brengen tot maximaal het bedrag van het eigen risico. Een prijslijst van (onder)delen per type Unibike en type membership is op te vragen.

8.8 Wanneer de Member de sleutel kwijt van de Unibike verloren is, zorgt Unibike dat er een nieuw slot op de Unibike komt, dit i.v.m. eventuele diefstal. De kosten hier van zijn € 40,00 (inclusief BTW) als u met de fiets bij ons langskomt. Als wij naar u toe moeten komen, kost dit in totaal € 67,50 (inclusief BTW).

Gebruik van de Unibike

9.1 De Member mag de Unibike uitsluitend gebruiken voor het normale daartoe beoogde doel, (woon, school) elk ander gebruik is hem strikt verboden (bezorgwerkzaamheden). Bekeuringen bij gebruik van de Unibike zijn voor rekening van de Member en zullen volledig worden doorberekend excl. € 10,– administratiekosten.

9.2 De Member is verplicht de Unibike als een goed huisvader te gebruiken en al het nodige te doen om beschadiging van, vernieling aan en verdwijning van de Unibike te voorkomen. De Member draagt er zorg voor dat de Unibike zich te allen tijde in goede staat bevindt.

9.3 Indien sprake is van schade en slijtage van de Unibike anders dan is te verwachten door normaal gebruik, zulks ter beoordeling van Unibike, behoudt Unibike zich het recht voor de kosten daarvan te verhalen op Member.

9.4 Het is de Member niet toegestaan de Unibike onder te verhuren, te koop aan te bieden, te verkopen, over te dragen, te bezwaren of op enigerlei andere wijze af te staan.

9.5 De Member dient alle bij de Unibike ter beschikking gestelde dan wel medegedeelde instructies, voorwaarden, veiligheidsvoorschriften en gebruiksaanwijzingen te lezen, te begrijpen en nauwgezet na te leven.

9.6 Het is de Member niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Unibike veranderingen aan de Unibike aan te (laten) brengen. Het is de Member evenmin toegestaan de Unibike zelf te repareren of door een ander bedrijf te laten repareren dan het servicepunt waardoor de Unibike is geleverd.

Onderzoeksplicht en reclames

10.1 De Member is verplicht bij of terstond na aflevering te controleren of de Unibike aan de overeenkomst beantwoordt en te controleren of alle onderdelen geleverd zijn. Geconstateerde gebreken, tekortkomingen en/of onvolledigheden, dient de Member op straffe van verval van iedere aansprakelijkheid ter zake, terstond, doch uiterlijk binnen 2 werkdagen na levering schriftelijk aan Unibike te vermelden.

10.2 Indien er op een later moment gebreken aan het licht komen omdat deze tijdens deze eerste controle nog niet aanwezig waren en vastgesteld konden worden, dienen deze gebreken onverwijld na constatering van de gebreken, doch uiterlijk binnen tien werkdagen, schriftelijk aan Unibike te worden medegedeeld.

10.3 Indien de Member reclameert, moet de Member de Unibike in onveranderde staat laten en gedurende een door Unibike aan te geven termijn ter beschikking houden van Unibike totdat Unibike de klachten heeft kunnen onderzoeken.

10,4 Indien van een gebrek later melding wordt gemaakt of Unibike ondanks haar verzoek daartoe niet in de gelegenheid is gesteld de klacht te onderzoeken, heeft de Member geen recht meer toe op reparatie of vervanging.

10.5 Wanneer de Member de Unibike gebruikt voor een doel waarvoor het naar normaal gebruik niet bestemd is, worden klachten niet in behandeling genomen.

10.6 De betalingsverplichting van de Member wordt niet opgeschort door het (tijdig) reclameren door de Member. Daarnaast blijft de Member in dat geval gehouden tot afname en betaling van de Unibike.

10.7 Ingeval van tijdig en gegronde reclame terzake zal Unibike tot reparatie van de Unibike overgaan. Indien reparatie van de Unibike niet mogelijk is, zal Unibike aan de Member een vervangende Unibike ter beschikking stellen.

10.8 Unibike is in geen geval tot enige andere prestatie of vergoeding, dan zoals in de voorgaande leden omschreven gehouden.

Ontbinding

11.1 Unibike heeft het recht om de Overeenkomst zonder gerechtelijke tussenkomst, zonder ingebrekestelling en met onmiddellijke ingang middels een schriftelijke verklaring te ontbinden, onverminderd haar recht op vergoeding van schade, waaronder de kosten, door die ontbinding direct en/of indirect ontstaan, en interest, onder andere indien:

a) de Member een of meer verplichtingen ten aanzien van Unibike, ongeacht of deze uit een overeenkomst dan wel uit de wet voortvloeien, niet (volledig en/of tijdig) nakomt;
b) beslag wordt gelegd op goederen of op het vermogen van de Member, dan wel een gedeelte daarvan;
c) de door Unibike gewenste verzekering, als gevolg van extreem schadeverloop, niet meer kan worden verkregen;
d) van overheidswege de Unibike wordt gevorderd;
e) de Member surseance van betaling aanvraagt of in staat van is faillissement geraakt of dreigt te geraken;
f) de Member onder curatele wordt gesteld;
g) zich omstandigheden voordoen die de verhaalsmogelijkheden van Unibike op de Member beperken;
h) de Member naar het buitenland is verhuisd of gaat verhuizen;
i) indien de Unibike zodanig is of wordt beschadigd dat, naar het voor beide partijen bindend oordeel van Unibike, herstel in technisch of economisch opzicht niet meer is gerechtvaardigd;
j) de Unibike verloren mocht gaan, door welke oorzaak dan ook;
k) de Member komt te overlijden.

11.2 Bij ontbinding van de Overeenkomst ingevolge lid 1a t/m 1j van dit artikel dient de Member, de resterende huurtermijnen terstond in zijn geheel te betalen. Unibike is in geval van ontbinding op een geen enkele manier gehouden tot vergoeding van de schade en de kosten die daardoor op enigerlei wijze ontstaan.

11.3 Bij ontbinding van de Overeenkomst ingevolge het lid 1k van dit artikel, is/zijn de erfgena(a)m(en) geen vergoeding aan Unibike verschuldigd.

Tussentijdse beëindiging van de Overeenkomst

12.1 De Member kan de Overeenkomst tussentijds beëindigen, maar niet eerder dan 3 maanden na het aangaan van de Overeenkomst. Na de eerste 3 maanden is het contract maandelijks opzegbaar tenzij anders vermeld staat.

12.2 In geval van tussentijdse beëindiging geldt een opzegvergoeding van 50% van de nog resterende huurtermijnen en eventuele opzegmaand. De opzegvergoeding is de Member, op het moment van de tussentijdse beëindiging, verschuldigd aan Unibike en staat los van de overige verantwoordelijkheden en verplichtingen van de Member die voorvloeien uit de Overeenkomst.

12.3 Tussentijdse beëindiging is alleen mogelijk indien:

a) de Member geen betalingsachterstand bij Unibike heeft;
b) de Member de opzegvergoeding volledig aan Unibike heeft voldaan;
c) de Unibike is ingeleverd conform artikel 14 van deze algemene voorwaarden

Beëindiging van de Overeenkomst

13.1 De Overeenkomst kan minimaal 30 dagen voor afloop van de Huurperiode worden opgezegd.

13.2 De voor onbepaalde tijd verlengde Overeenkomst kan te allen tijde worden opgezegd met een opzegtermijn van telkens 1 maand.

13.3 Opzegging van de Overeenkomst dient schriftelijk te geschieden en met inachtneming van een opzegtermijn van 1 kalendermaand gerekend vanaf de laatste dag van de maand waarin de schriftelijke opzegging door Unibike is ontvangen.

Inlevering van de Unibike

14.1 De Member is verplicht om de Unibike, indien de Overeenkomst is opgezegd of ontbonden, uiterlijk op de laatste dag van de Huurperiode in te leveren op een door Unibike aan te geven locatie.

14.2 Bij inlevering van de Unibike wordt een Inleverbewijs, waarop de datum van inlevering, hetgeen er is ingeleverd en de conditie van hetgeen er is ingeleverd wordt vermeld, ingevuld en ondertekend.

14.3 Indien de Member de Unibike niet (tijdig) inlevert, is Unibike gerechtigd de Unibike te vorderen. De kosten die hiermee gepaard gaan komen voor rekening van de Member.

14.4 Indien de Member de Unibike niet (tijdig) inlevert, is Unibike niet langer gehouden om aan haar verplichtingen die voortvloeien uit de Overeenkomst te voldoen.

14.5 Indien de Member de Unibike niet (tijdig) inlevert, zal per dag dat de Unibike te laat wordt ingeleverd een boete van € 5,– aan de Member in rekening gebracht. Ook zullen alle ontstane kosten en ontstane schade als gevolg hiervan, aan de Member in rekening worden gebracht, tenzij de Member kan aantonen dat het niet tijdig inleveren van de Unibike is veroorzaakt door overmacht in de zin van artikel 17 van deze algemene voorwaarden.

14.6 Indien de member, na opzegging, niet binnen tien dagen na de einddatum de Unibike inlevert zal Unibike aangifte doen van diefstal door Member. Ook bij onvolledige of geen aangifte en/of sleutel. Tevens is Member in dat geval gehouden de door Unibike geleden schade te vergoeden welke verschild per type abonnement: Het van toepassing zijnde schadevergoeding bedraagt per membership (inclusief BTW):

Unibike Small € 340,–

Unibike Basic € 340,–

Unibike Comfort € 450,–

Unibike Ebike: € 1500,-

Overige verplichtingen van de Member

15.1 De Member is verplicht indien hij in staat van faillissement wordt verklaard, onder curatele wordt gesteld, surseance van betaling aanvraagt of er enig beslag op zijn goederen of vermogen wordt gelegd, Unibike hiervan onverwijld in kennis te stellen en de curator c.q. beslaglegger erop te wijzen dat de Unibike eigendom van Unibike is en er derhalve geen beslag op de Unibike kan worden gelegd.

15.2 Als het beslag na het einde van de Overeenkomst voortduurt, blijft de Member verplicht om de Huurprijs te betalen totdat de Unibike weer vrij van beslag is ingeleverd bij Unibike dan wel de Unibike.

Aansprakelijkheid

16.1 Unibike kan niet gehouden worden tot het vergoeden van enige directe of indirecte, materiële of immateriële schade hoe dan ook genaamd, die een direct of indirect gevolg is van:

a) een gebeurtenis, die in feite buiten haar macht ligt en aldus niet aan haar doen en/of laten kan worden toegerekend;
b) enige daad of nalatigheid van de Member.

16.2 Unibike is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, doordat Unibike is uitgegaan van door de Member verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie.

16.3 Indien de Member of een derde wijzigingen aanbrengt aan de Unibike, sluit Unibike iedere aansprakelijkheid uit ten aanzien van de werking en eventuele (gevolg)schade.

16.4 Unibike is niet aansprakelijk voor enige directe dan wel indirecte schade en/of letsel welke mocht worden toegebracht, door het gebruik van de Unibike, aan de Member en/of derden.

16.5 Unibike is niet aansprakelijk voor schade indien de Member de Unibike verkeerd heeft gebruikt of heeft gebruikt in strijd met de gebruiksinstructies en/of veiligheidsvoorschriften.

16.6 Unibike kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor eventuele boetes die de Member heeft gekregen door het gebruiken van de Unibike.

16.7 Unibike is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder onder andere, doch uitsluitend, gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

16.8 Uitzondering vormen de gevallen waarin wettelijke aansprakelijkheid van Unibike is vastgesteld jegens de Member zijnde een consument.

16.9 Indien Unibike aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Unibike beperkt tot het bedrag van de door de verzekeraar van Unibike gedane uitkering. Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat of de schade niet door de verzekering wordt gedekt, is de aansprakelijkheid van Unibike in totaliteit beperkt tot de Huurprijs van de Unibike voor 1 maand.

16.10 Vorderingsrechten en andere bevoegdheden van de Member uit welken hoofde ook jegens Unibike vervallen in ieder geval na het verstrijken van 1 jaar vanaf het moment waarop zich een feit voordoet dat de Member deze rechten en/of bevoegdheden jegens Unibike kan aanwenden.

16.11 De Member is aansprakelijk voor gedragingen en nalaten van andere gebruikers dan de Member gedurende de Huurperiode, alsmede tijdens de verlenging, dan wel na overschrijding van deze termijn zonder dat de Unibike in de macht is gebracht van Unibike.

Overmacht

17.1 Unibike is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt. Onder overmacht wordt onder meer, doch niet uitsluitend, verstaan: elke van de wil van Unibike onafhankelijke onvoorzienbare omstandigheid waardoor de uitvoering van de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk, al dan niet tijdelijk, wordt verhinderd, alsmede (voor zover daaronder niet reeds begrepen) oorlog, oorlogsgevaar, oproep, natuurrampen, werkstaking, werklieden uitsluiting, vertraagde of uitblijven van levering door Unibike, transportstoringen, ongevallen, weersomstandigheden, beperkingen opgelegd door derden of de overheid, energiestoring, internetstoring en/of andere ernstige storingen in het bedrijf van Unibike of diens leveranciers

17.2 Indien er sprake is van overmacht, dan zal Unibike niet gehouden kunnen worden tot het vergoeden van enige schade als een direct of een indirect gevolg daarvan en zal zij tevens ontheven zijn van haar verplichting tot uitvoering van de Overeenkomst. Het zal van de omstandigheden van het geval afhangen of dat geheel, dan wel gedeeltelijk het geval zal zijn en zal blijven, dan wel of er slechts sprake zal zijn van een opschorting van uitvoering. De Member heeft bij overmacht niet het recht haar (betalings)verplichtingen op te schorten.

Hoofdelijkheid

18.1 Indien naast de Member ook (een) andere (rechts-)perso(o)n(en) de Overeenkomst ondertekent/ondertekenen, zijn alle ondergetekenden in dezelfde mate verplicht alle verplichtingen die voortvloeien uit de Overeenkomst na te komen.

Overdraagbaarheid

19.1 Indien de Member de Overeenkomst en alle rechten en plichten die uit de Overeenkomst voortvloeien aan een derde wenst over te dragen, dan is daartoe schriftelijke toestemming / medewerking van Unibike benodigd. Unibike kan hieraan aanvullende voorwaarden verbinden.

19.2 Unibike is gerechtigd om alle vorderingen, rechten en plichten die uit de Overeenkomst voortvloeien aan derden over te dragen. De Member gaat ermee akkoord medewerking te verlenen aan een dergelijke overdracht. Indien de Member zijnde een consument niet wenst in te stemmen met een dergelijke overdacht, heeft de consument het recht om de overeenkomst binnen 14 dagen na datum van kennisgeving schriftelijk te ontbinden.

Wijziging contactgegevens

20.1 Indien de contactgegevens van de Member wijzigen, dient de Member deze wijziging uiterlijk binnen 30 dagen na de wijziging door te geven aan Unibike.

20.2 Onder contactgegevens wordt onder andere verstaan:

a) het woonadres;

b) het e-mailadres;

c) het telefoonnummer;

d) het rekeningnummer.

Toepasselijk recht en bevoegde rechter

21.1 Op de Overeenkomst tussen Unibike en de Member is Nederlands recht van toepassing.

21.2 Alle geschillen voortvloeiende uit of verband houdende met de Overeenkomst tussen de Member en Unibike worden beslecht door de in Nederland bevoegde rechter binnen wiens rechtsgebied de vestigingsplaats van Unibike is gelegen. De Member zijnde een consument heeft de mogelijkheid binnen 1 maand nadat Unibike schriftelijk een beroep heeft gedaan op dit artikel om voor beslechting van het geschil door de volgens de wet bevoegde rechter te kiezen.